Himno Real Creeperiano

From LCN Wiki
(Redirected from Creeperian Royal Anthem)
Jump to navigation Jump to search
Հիմնո Րեալ Ծրեեպերիանո
Translation: Creeperian Royal Anthem
Himno Real Creeperiano
Coat of Arms of Creeperopolis.png
Coat of arms of Creeperopolis

Royal anthem of  Creeperopolis
LyricsJuan Cañas Carmelo, 1834
MusicJuan Aberle Sforza, 1845
Adopted15 September 1845; 176 years ago (1845-09-15)
Readopted2 January 1933; 88 years ago (1933-01-02) (de facto)
4 October 1949; 71 years ago (1949-10-04) (de jure)
Relinquished31 December 1887; 133 years ago (1887-12-31)
Preceded byHimno Nacional Creeperiano (1845)
Himno de Creeperopólis (1933/49)
Succeeded byHimno de Creeperopólis (1887)
Audio sample
Creeperopolis National Anthems of Creeperopolis
"El Truinfo del Reino" 1326–1565
"Himno Nacional Creeperiano" 1565–1729
"Himno Nacional de la'República" 1729–1730
"Himno Nacional Creeperiano" 1730–1845
"Himno Real Creeperiano" 1845–1887
"Himno de Creeperopólis" 1887–1933
"Himno Real Creeperiano" 1933–1949
"El Internacional" 1933–1949
"Himno Real Creeperiano" 1949–present

The Creeperian Royal Anthem (Creeperian SpanishCreeperian: Հիմնո Րեալ Ծրեեպերիանո; Creeperian Spanish – Iberic: Himno Real Creeperiano) is the national and royal anthem of Creeperopolis. The anthem is sometimes erroneously called the "Himno Nacional Creeperiano," which was actually a different anthem which was the national anthem of Creeperopolis from 1565 to 1729 and again from 1730 to 1845), being retired in favor of the Creeperian Royal Anthem.

History

The lyrics were written by Juan Cañas Carmelo in 1845 in Creeperian Spanish. The music was composed by Juan Aberle Sforza in 1845.

Laws and regulations

Although there are three verses with the chorus interspersed throughout, only a single rendition of the chorus and first verse are commonly sung at many events, as a full performance can take more than eleven minutes to complete. Complete performances are reserved for Imperial and Papal coronations, Imperial and Papal funerals, Imperial weddings, canonization of saints, and military parades. For sporting events, only the chorus is played.

Lyrics

Iberic lyrics Creeperian lyrics Translation
CORO

𝄆 Saludemos la'Patria grandioso
Salve'al Emperador que siempre nos guía.
Siempre seramos los'Creeperianos,
En nuestro corazón somos Católicos. 𝄇
𝄆 ¡Católicos, Católicos! 𝄇

PRIMERA ESTROFA

En la'paz de los'Creeperianos,
Siempre libre nuestro gran país;
Dedicarnos'a la'Patria siempre,
Morimos por'el Emperador.
Somos Creeperianos en sangre
Y también en corazón: Católico.
¡Católico!
Por'el Papa yel Emperador luchamos,
Luchamos por la'Patria también.
En luchar somos Cruzadores,
Cruzadores por la'gran Patria,
Cruzadores por'el Emperador,
¡Cruzadores por'nuestro gran Dios!
𝄆 ¡Para'nuestro gran Dios! 𝄇

CORO

𝄆 Saludemos la'Patria grandioso
Salve'al Emperador que siempre nos guía.
Siempre seramos los'Creeperianos,
En nuestro corazón somos Católicos. 𝄇
𝄆 ¡Católicos, Católicos! 𝄇

SEGUNDA ESTROFA

"Devajo Dios yel Emperador,"
Gritaremos siempre con valor.
Bafómet nunca puede ganar,
Porque siempre tenemos Dios.
Nadien puede quitarnos la'fé,
La'fé en nuestro único Dios.
¡Único Dios!
Jesús murió por'nuestro Salvación,
Católico siempre 'staremos.
Siempre con Dios seramos libres,
Dedicamos nuestros vidas'a Bos.
Dios, sin Bos, todos seramos nada.
Dios, con Bos, somos Cruzadores.
𝄆 ¡Somos Cruzadores! 𝄇

CORO

𝄆 Saludemos la'Patria grandioso
Salve'al Emperador que siempre nos guía.
Siempre seramos los'Creeperianos,
En nuestro corazón somos Católicos. 𝄇
𝄆 ¡Católicos, Católicos! 𝄇

TERCERA ESTROFA

Cada día viva la'Patria,
Se suve'l gran Sol, Dios nos da la'luz.
Cada día viva'l gran Pueblo,
Dios sí 'sta siempre con nosotros.
Dedicó mi vida a la'Patria,
Siempre voy a luchar por'Él.
¡Por'Él!
Comó Alfonso yo voy a luchar,
Comó Alfonso yo voy a ganar.
Empezamos en Xichútepa,
Y pues todos seramos Sur.
Tierra, mar, yel gran aire somos.
¡Arriba Creeperopólis!
𝄆 ¡Creeperopólis! 𝄇

CORO

𝄆 Saludemos la'Patria grandioso
Salve'al Emperador que siempre nos guía.
Siempre seramos los'Creeperianos,
En nuestro corazón somos Católicos. 𝄇
𝄆 ¡Católicos, Católicos! 𝄇

ԾՈՐՈ

𝄆 Սալփդեմոս լա'Պատրիա գրանդիոսո
Սալվե'ալ Եմպերադոր քփե սիեմպրե նոս գփձա.
Սիեմպրե սերամոս լոս'Ծրեեպերիանոս,
Են նփեստրո ծորազօն սոմոս Ծատօլիծոս. 𝄇
𝄆 ¡Ծատօլիծոս, Ծատօլիծոս! 𝄇

ՊՐԻՄԵՐԱ ԵՍՏՐՈՖԱ

Են լա'պազ դե լոս'Ծրեեպերիանոս,
Սիեմպրե լիբրե նփեստրո գրան պաձս;
Դեդիծարնոս'ա լա'Պատրիա սիեմպրե,
Մորիմոս պոր'ել Եմպերադոր.
Սոմոս Ծրեեպերիանոս են սանգրե
Յ տամբիէն են ծորազօն: Ծատօլիծո.
¡Ծատօլիծո!
Պոր'ել Պապա յել Եմպերադոր լփճամոս,
Լփճամոս պոր լա'Պատրիա տամբիէն.
Են լփճար սոմոս Ծրփզադորես,
Ծրփզադորես պոր լա'գրան Պատրիա,
Ծրփզադորես պոր'ել Եմպերադոր,
¡Ծրփզադորես պոր'նփեստրո գրան Դիոս!
𝄆 ¡Պարա'նփեստրո գրան Դիոս! 𝄇

ԾՈՐՈ

𝄆 Սալփդեմոս լա'Պատրիա գրանդիոսո
Սալվե'ալ Եմպերադոր քփե սիեմպրե նոս գփձա.
Սիեմպրե սերամոս լոս'Ծրեեպերիանոս,
Են նփեստրո ծորազօն սոմոս Ծատօլիծոս. 𝄇
𝄆 ¡Ծատօլիծոս, Ծատօլիծոս! 𝄇

ՍԵԳՓՆԴԱ ԵՍՏՐՈՖԱ

"Դեվաջո Դիոս յել Եմպերադոր,"
Գրիտարեմոս սիեմպրե ծոն վալոր.
Բաֆօմետ նփնծա պփեդե գանար,
Պորքփե սիեմպրե տենեմոս Դիոս.
Նադիեն պփեդե քփիտարնոս լա'ֆէ,
Լա'ֆէ են նփեստրո ղնիծո Դիոս.
¡Ղնիծո Դիոս!
Ջեսղս մփրիօ պոր'նփեստրո Սալվածիօն,
Ծատօլիծո սիեմպրե 'ստարեմոս.
Սիեմպրե ծոն Դիոս սերամոս լիբրես,
Դեդիծամոս նփեստրոս վիդաս'ա Բոս.
Դիոս, սին Բոս, տոդոս սերամոս նադա.
Դիոս, ծոն Բոս, սոմոս Ծրփզադորես.
𝄆 ¡սոմոս Ծրփզադորես! 𝄇

ԾՈՐՈ

𝄆 Սալփդեմոս լա'Պատրիա գրանդիոսո
Սալվե'ալ Եմպերադոր քփե սիեմպրե նոս գփձա.
Սիեմպրե սերամոս լոս'Ծրեեպերիանոս,
Են նփեստրո ծորազօն սոմոս Ծատօլիծոս. 𝄇
𝄆 ¡Ծատօլիծոս, Ծատօլիծոս! 𝄇

ՏԵՐԾԵՐԱ ԵՍՏՐՈՖԱ

Ծադա դձա վիվա լա'Պատրիա,
Սե սփվե'լ գրան Սոլ, Դիոս նոս դա լա'լփզ.
Ծադա դձա վիվա'լ գրան Պփեբլո,
Դիոս սձ 'ստա սիեմպրե ծոն նոսոտրոս.
Դեդիծօ մի վիդա ա լա'Պատրիա,
սիեմպրե վոյ ա լփճար պոր'Էլ.
¡Պոր'Էլ!
Ծոմօ Ալֆոնսո յո վոյ ա լփճար,
Ծոմօ Ալֆոնսո յո վոյ ա գանար.
Եմպեզամոս են Խիճղտեպա,
Յ պփես տոդոս սերամոս Սփր.
Տիերրա, մար, յել գրան աիրե սոմոս.
¡Արրիբա Ծրեեպերոպօլիս!
𝄆 ¡Ծրեեպերոպօլիս! 𝄇

ԾՈՐՈ

𝄆 Սալփդեմոս լա'Պատրիա գրանդիոսո
Սալվե'ալ Եմպերադոր քփե սիեմպրե նոս գփձա.
Սիեմպրե սերամոս լոս'Ծրեեպերիանոս,
Են նփեստրո ծորազօն սոմոս Ծատօլիծոս. 𝄇
𝄆 ¡Ծատօլիծոս, Ծատօլիծոս! 𝄇

CHORUS

𝄆 We salute the grand Fatherland,
Hail to the Emperor who always guides us.
[We] are forever the Creeperans,
In our heart[s] we are Catholics. 𝄇
𝄆 Catholics, Catholics! 𝄇

FIRST VERSE

In the peace of the Creeperans,
Our great nation is always free:
[We] always dedicate ourselves to the Fatherland,
[We] will die for the Emperor.
We are Creeperian [by] blood,
And also [by] heart: Catholic.
Catholic!
[We] fight for the Pope and [for] the Emperor,
[We] also fight for the Fatherland.
Through warring, we are Crusaders,
Crusaders for the Fatherland.
Crusaders for the Emperor.
Crusaders for our grand God.
𝄆 For our grand God! 𝄇

CHORUS

𝄆 We salute the grand Fatherland,
Hail to the Emperor who always guides us.
[We] are forever the Creeperans
In our heart[s] we are Catholics. 𝄇
𝄆 Catholics, Catholics! 𝄇

SECOND VERSE

"Under God and the Emperor,"
[We] will always yell with valor.
Baphomet can never win,
Because [we] always have God.
No one can take away the faith,
The faith in our only God.
Only God!
Jesus died for our Salvation,
[We] will always be Catholic.
With God we are always free,
[We] dedicate our lives to You.
God, without You, [we] all are nothing.
God, with You, [we] are Crusaders.
𝄆 [We] are Crusaders! 𝄇

CHORUS

𝄆 We salute the grand Fatherland,
Hail to the Emperor who always guides us.
[We] are forever the Creeperans
In our heart[s] we are Catholics. 𝄇
𝄆 Catholics, Catholics! 𝄇

THIRD VERSE

Every day[,] hail the Fatherland,
The grand Sun rises, God gives us the light.
Every day[,] hail the grand People,
God is always with us.
[I] dedicate my life to the Fatherland,
[I] will always fight for Him.
For Him!
I will fight like Alfonso,
I will win like Alfonso.
[We] started in Xichūtepa,
And[,] well[,] now [we] are Sur.
[We] are land, sea, and the great air.
Upwards Creeperopolis!
𝄆 Creeperopolis! 𝄇

CHORUS

𝄆 We salute the grand Fatherland,
Hail to the Emperor who always guides us.
[We] are forever the Creeperans
In our heart[s] we are Catholics. 𝄇
𝄆 Catholics, Catholics! 𝄇

See also